Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag? Du som är folkbokförd i Malå kommun (oavsett ålder och nationell tillhörighet) kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäk­tige.
Föreningar, organisationer, råd eller dylikt får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och kan gälla allt som rör kommunens verk­sam­het och som kommunen är ansvarig för, men inte ärenden som rör myndighetsut­övning. Frågan måste vara av den karaktären att det kommunfullmäktige som avgör frågan.

Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.


Att lämna ett förslag
Det finns olika vägar att lämna ett medborgarförslag.

  • Du kan använda denna e-tjänst (undertecknas med e-legitimation).
  • Du kan använda en blankett som du hittar här (som du skriver ut) och skickar per post.
     

För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska:

  • ditt brev med förslag vara märkt med "Medborgarförslag".
  • innehålla ditt namn, adress, telefonnummer.
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget (lämnas medborgarförslaget in av en grupp undertecknas det av en företrädare).
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.
  • bara innehålla ett ämne.

Skicka ditt brev till: 
Malå kommun
Storgatan 13
939 31 Malå
 
Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i receptionen på Malå kommun, Storgatan 13.
Observera att ditt medborgarförslag ska lämnas in senast 11 arbetsdagar innan kom­man­de kommunfullmäktigesammanträde.


Vad händer när du lämnat ditt medborgarförslag?
Först ska det anmälas i kommunfullmäktige. Vid det tillfälle som förslaget ska anmä­las har du som förslagsställare möjlighet att yttra dig över ditt förslag. Är det en fråga av betydande karak­tär för hela kommunen kommer ärendet att avgöras i kommun­fullmäktige, i övriga fall fattas be­slut i kommunstyrelsen eller den nämnd som rår om frågan. Genom att beslutsmakten är de­le­gerad till kommunstyrelsen och nämnderna blir beslutsgången kortare.

Förslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att försla­get anmälts. När ett medborgarförslag beretts fär­digt och beslut ska fattas blir du som lämnat förslaget med­delad om detta. Du har yttran­de­rätt vid det sammanträde som ditt förslag ska behandlas i men när beslut ska fattas får du inte delta.


Ditt förslag blir en offentlig handling
Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens hemsida.
 

Mina sidor
Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare.
Handbok för användare


Spara ärende
Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Jan Bergström
jan.bergstrom@mala.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa