Medgivande rekvisition av skolhälsovårdsjournal

LÄS MER

Journalen är en sekretessbelagd handling, vilken endast Elevhälsans medicinska insats har tillgång till. Genom att den följer eleven under alla skolår ger den viktig information om eleven och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I den finns noteringar om vaccinationer, syn- och hörselkontroller, längd- och viktutveckling m.m.

Elevhälsans medicinska insats önskar ditt medgivande för att rekvirera journalhandlingar.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00