Upplevd kränkande behandling inom förskolan - anmälan

LÄS MER

Om ditt barn, eller någon annan utsatts för kränkande behandling vid någon av våra förskoleavdelningar, bör du i första hand vända dig till förskoleavdelningen eller rektor. Du kan också anmäla kränkningar via e-tjänst eller blankett.  

Om du trots din anmälan upplever du att du inte fått någon hjälp kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet, BEO. Mer information om rättigheter och skyldigheter i frågor som gäller kränkningar och mobbning finns att läsa på Skolinspektionens hemsida.

 

Vad är trakasserier och kränkande behandling i förskolan?
Barn i förskolan socialiseras in i ett normsystem som bygger på idén att något är normalt och därför finns något avvikande. Att arbeta normkritiskt i förskolan är således den viktigaste aspekten av det främjande och aktiva arbetet mot diskriminering. Trots det förebyggande arbetet kan kränkningar förekomma. För att tala om att förskolebarn kränker någon krävs att barnet/barnen är medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. Exempel på kränkande handling kan vara nedsättande ord, förlöjliganden, slag, sparkar och uteslutande och inneslutande gärningar. Barnets upplevelse om den kränkande handlingen är viktigast i bedömningen kring om händelsen är en kränkande handling eller inte men förskolebarn har svårare att förmedla sina känslor på samma sätt som äldre barn. För att det ska vara fråga om kränkande behandling måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Kränkningen kan ske av andra barn men även av personalen. Du kan läsa mer om mobbning, trakasserier och kränkande behandling på Skolverkets hemsida.

 

Hur hanterar vi din anmälan?
Din anmälan registreras på Utbildningskontoret och vidarebefordras till den avdelning som berörs, som i sin tur ansvarar för utredning, handläggning, samt uppföljning. Din anmälan redovisas även anonymt till Utbildningsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Du kan anmäla anonymt, men vi rekommenderar att du anger kontaktuppgifter för att vi ska ha bättre möjligheter att hjälpa dig.

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa