Synpunkter och klagomål på Utbildningsavdelningens verksamhet

LÄS MER

Inom Utbildningsavdelningen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du kan välja att att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Så här gör du
Om du har synpunkter eller klagomål på förskolans, fritidshemmens eller skolans verksamheter uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi i arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med närmsta överordnad chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

  1. Tala först med den det berör
  2. I andra hand kontaktar du rektor
  3. I tredje hand kontaktar du skolchef
  4. I fjärde hand kontaktar du ordförande i utbildningsnämnden

Skulle du av någon anledning inte nå berörd person kan du alltid kontakta kommunens växel på telefon 0953 - 140 00 för att be berörd person kontakta dig. Vill du kan du lämna frågan/synpunkten skriftligt, använd då e-tjänst eller blankett. I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@mala.se
0953 - 140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa